Reiki Energy Lineage

Mikao USUI
(Founder of Reiki Ryoho)

|

Kanichi TAKETOMI
(3rd president of Usui Reiki Ryoho Gakkai)

|

Kimiko KOYAMA
(6th president of Usui Reiki Ryoho Gakkai)

|

Hiroshi DOI
(Founder of GENDAI REIKI HO)

|

Yuki TAMURA
 (Australian Note)